• Trwa nabór na kwalifikacyjne kursy zawodowe

     • Informujemy, że trwa nabór na kwalifikacyjne kursy zawodowe:

      Technik rolnik - dwie kwalifikacje:

      • ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
      • ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

      Technikalną kwalifikację w zawodzie Technik pojazdów samochodowych

      • MOT.06 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

      dla osób mających potwierdzoną kwalifikację  w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych.

       

      Opiekun medyczny - jedna kwalifikacja:

      • MED.03. - Świadczenie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych osobiechorej i niesamodzielnej.

      Termin składania wniosków: 12 marca 2021 r.

     • Opiekun medyczny - ostatnia szansa na zdobycie zawodu w jeden rok!

     • Zapraszamy osoby dorosłe z wykształceniem minimum gimnazjalnym do udziału w Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym - opiekun medyczny.

      Jest to ostatnia szansa na zdobycie zawodu w systemie zaocznym w ciągu jednego roku. 

      Od 1 września 2021 r. wykształcenie, to będzie można zdobyć tylko w 1,5-rocznej szkole policealnej w systemie dziennym lub stacjonarnym (na wejściu będzie wymagane wykształcenie średnie).

      Szczegóły pod nr tel. 56 678 40 82

     • Nabór wniosków do udziału w projekcie "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"

     • Informujemy, że rozpoczęliśmy nabór wniosków na kursy realizowane w ramach projektu „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwszy etap rekrutacji trwa do 28 lutego 2021 r.

      Formularze można składać:

      1. w sekretariacie dyrektora (pokój 205):

      • od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

      2. w sekretariacie uczniowskim (pokój 207)

      • we wtorek w godzinach od 15.00 do 17.00
      • w sobotę od 8.00 do 14.00.

      Więcej informacji w zakładce projekty lub pod numerem telefonu 56 678-41-18, +48 600 727 156.

     • Informacja z dnia 01.02.2021 r.

     • Na podstawie art. 68 us­t. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1327 z późniejszymi zmianami),
      w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty związku
      z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz.U. 2020 poz. 1389, poz. 1830, poz.1859,poz.1870,poz.1960, poz.2087, Dz. U. 2020,poz92, po.z 202 ) oraz  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 493, poz. 530, poz. 564,  poz. 657,  poz.781, poz. 872, poz. 891, poz. 952, poz. 1111, poz. 1394, poz.1539, poz.2047), uprzejmie informuję że na okres od 01.02.2021r. – 14.02.2021 r. zarządzam:

      1. W Technikum, Branżowej Szkole I stopnia, Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych wszystkie zajęcia
       / za wyjątkiem punktu 2, 3 i 4/ogólnokształcące i zawodowe teoretyczne od dnia 1 lutego 2021
       roku będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy pomocy platformy MS Teams zgodnie z planem lekcji i będą obowiązkowe dla wszystkich nauczycieli i uczniów, słuchaczy
       i kursantów (czas trwania minimum 30 min + do 15 min konsultacji indywidualnych) każde zajęcia muszą zostać uprzednio zaplanowane
       w MS Temas zgodnie z instrukcją
       ;
      2. Zajęcia rewalidacyjne odbywają się w szkole;
      3. W klasach IV technikum w szkole od 01.02.2021 r. będą odbywały się konsultacje indywidualne i zbiorowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu maturalnego w roku 2021 według odrębnego harmonogramu;
      4. W odniesieniu do uczniów Technikum,  Branżowej Szkoły I stopnia, słuchaczy/kursantów zajęcia od 01.02.2021 r.  z zakresu praktycznej nauki zawodu/również modułowe, indywidualnej nauki jazdy, i inne/, będą organizowane w miejscu ich prowadzenia;
      5. W Technikum, Branżowej Szkole I Stopnia, Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych  będziemy realizować zajęcia według obowiązującego planu lekcji gdzie będzie określone, które zajęcia będą realizowane zdalnie a które w miejscu ich prowadzenia
      6. Internat pracuje w normalnym trybie zapewniając opiekę uczniom, którzy w nim mieszkają. Kontakt z kierownikiem Internatu
       o.grabowska@zsgronowo.edu.pl ;
      7. Biblioteka będzie pracowała ze zmienionym harmonogramem, który będzie dostępny na stronie internetowej szkoły;
      8. Konsultacje nauczycieli dla rodziców i uczniów będą się odbywać zdalnie w terminach wskazanych przez nauczycieli, po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem przy pomocy poczty elektronicznej lub dziennika elektronicznego;
      9. Pracownicy młodociani od 30 listopada 2020 r. realizują zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia , które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika - zobowiązuję wychowawców branżowych szkół I stopnia o poinformowaniu swoich wychowanków o tym uregulowaniu prawnym;
      10. Pedagog jest do dyspozycji uczniów i nauczycieli w szkole po uzgodnieniu przy pomocy poczty elektronicznej.
      11. Uczniów, pracowników i nauczycieli obowiązują wytyczne sanitarne MEiN, MZ i GIS.

      Gronowo, 01.02.2021 r.                                                                                                  Zbigniew Piotrowski                                                                                                                                                                        Dyrektor Zespołu Szkół, CKU w Gronowie

   • Kontakt

    • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
    • Sekretariat dyrektora (tel./fax): 56 678-41-18 56 678-41-25 56 678-41-66 +48 600727156 Sekretariat uczniowski: 56 678-40-82 56 678-40-83 +48 883349205
    • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz Poland
    • Nabywca: Powiat Toruński ul. Towarowa 4-6 87-100 Toruń NIP 956-20-86-885
    • Odbiorca: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz
    • Platforma Usług Administracji Publicznej: adres skrytki podawczej: /ZSCKUWGRONOWIE/SkrytkaESP
    • AE:PL-42165-32073-GRHVS-26
  • Galeria zdjęć

    brak danych