• Informacje o projekcie

   • Program/Działanie

    Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10.Innowacyjna Edukacja

    Działanie 10.4 Edukacja dorosłych

    Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy.

    Okres realizacji projektu

    01.04.2018 r. – 31.12.2020 r. 

    Realizacja projektu została przedłużona do 31.12.2021 r.


    Partnerzy:

    Partner Wiodący: Gmina Miasto Toruń

    Partnerzy projektu: Powiat Bydgoski, Miasto Bydgoszcz oraz Powiat Toruński

    Zasięg projektu

    Podregion Bydgosko-Toruński (Toruń, Bydgoszcz, Powiat Bydgoski, Powiat Toruński)

    Opis projektu

    Projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia" jest skierowany do 1609 osób dorosłych spełniających wymogi grupy docelowej, chcących z własnej inicjatywy nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje lub umiejętności. Wszystkie zrekrutowane osoby wezmą udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym, po zawarciu umowy wsparcia uczestniczyć będą w kursie - pozaszkolnej formie kształcenia ustawicznego. Kursy odbywać się będą w szkołach/placówkach dla dorosłych w Podregionie Bydgosko-Toruńskim.

    Cel

    Nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przez 1127 osób dorosłych z Podregionu Bydgosko-Toruńskiego do 31.12.2020 r. poprzez ich uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia zgodnie z indywidualnym profilem kompetencyjnym i potrzebami rynku pracy.

    Grupa docelowa

    Uczestnikami mogą być osoby dorosłe należące do grup defaworyzowanych, o niskich kwalifikacjach wykazujące największą lukę kompetencyjną i największe potrzeby w dostępie do edukacji, chcące z własnej inicjatywy nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje i umiejętności.

    Warunki jakie musi spełniać uczestnik projektu:

    1. Wiek: 18-65 lat
    2. Mieszka (nie musi być zameldowany) lub uczy się, lub pracuje na terenie Powiatu Toruńskiego.
    3. Posiada wykształcenie co najwyżej średnie (bez policealnego i wyższego), mogą być studenci.
    4. Wyjątki:
    • dla osób 50+ wykształcenia może być dowolne,
    • dla osób z niepełnosprawnością wykształcenie może być dowolne.
    1. Nieprowadzenie działalności gospodarczej.
    2. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych:
    • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA do projektu „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia” wraz z załącznikami:
    • (*) Oświadczenie kandydata o zamieszkaniu na terenie Powiatu Toruńskiego,
    • (*) Zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie kandydata o pracy na terenie Powiatu Toruńskiego,
    • (*) Zaświadczenie za szkoły/placówki edukacyjnej o odbywaniu nauki na terenie Powiatu Toruńskiego,
    • (**) Oświadczenie kandydata o posiadanym wykształceniu (dodatkowo można dołączyć kserokopię świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły/placówki w ramach edukacji formalnej),
    • (**) Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej,
    • Orzeczenie o niepełnosprawności lub kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata.
    • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (jeżeli dotyczy),
    • Zaświadczenie o korzystaniu z pomocy socjalnej (jeżeli dotyczy),
    • Dokument potwierdzający zamieszkanie na obszarze wiejskim lub oświadczenie kandydata (jeżeli dotyczy).

    (*) – należy wypełnić co najmniej jeden załącznik oznaczony (*)

    (**) – załącznik wymagany

    • OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
    • DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia”
    1. Planowana liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie (łącznie 1609 osób, w tym do 31.12.2018 – 1035 osób):
    • Gmina Miasta Toruń – 421 osób (w tym do 31.12.2018 – 271 osób),
    • Powiat Toruński – 221 osób (w tym do 31.12.2018 – 142 osób),
    • Miasto Bydgoszcz – 725 osób (w tym do 31.12.2018 – 466 osób),
    • Powiat Bydgoski – 242 osoby (w tym do 31.12.2018 – 156 osób);
    1. Planowana liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia prowadzących do nabycia wiedzy, umiejętności lub kompetencji (łącznie 1125 osób):
    • Gmina Miasta Toruń – 294 osoby,
    • Powiat Toruński – 155 osób,
    • Miasto Bydgoszcz – 507 osób,
    • Powiat Bydgoski –  169 osób;
    1. Planowana liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia prowadzących do nabycia kwalifikacji (łącznie 484 osoby):
    • Gmina Miasta Toruń – 127 osób,
    • Powiat Toruński – 66 osób,
    • Miasto Bydgoszcz – 218 osób,
    • Powiat Bydgoski –  73 osoby;

    Główne działania

    Dla każdego uczestnika zaplanowano 2 formy wsparcia:

    1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe. Realizowane u każdego Partnera w wyznaczonych przez niego miejscach i terminach ustalonych indywidualnie z każdym uczestnikiem. Każdy odbędzie minimum dwa spotkania:
      
    • wstępne (doradca sporządzi arkusz diagnozy wstępnej zawierający: wiek, wykształcenie, zawód, status na rynku pracy, dotychczasowe doświadczenie zawodowe, preferencje edukacyjne, wstępne wnioski na temat potencjalnych kierunków dalszego kształcenia),
    • indywidualna porada edukacyjno-zawodowa (pogłębiona analiza, określenie luki kompetencyjnej, wypracowanie indywidualnego planu działania i przedstawienie 2 ofert kursów, z których uczestnik wybierze jedną). Przedstawione oferty będą uwzględniać potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz zdiagnozowane potrzeby uczestnika. Każdy uczestnik podpisze umowę wsparcia z Partnerem, określającą m. in. identyfikację oferty edukacyjnej, warunki jej realizacji, o obowiązku przedstawieni wnioskodawcy dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji.
      
    1. Pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego - kursy. Organizowane będą zgodnie z aktualnym rozporządzeniem MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, w ustalonych przez Partnerów szkołach lub realizowane przez firmy zewnętrzne. W przypadku kursów realizowanych bezpośrednio przez Partnera, kurs rozpocznie się po zebraniu grupy uczestników, liczebność grup zależeć będzie od rodzaju kursu z zapewnieniem prawidłowej jego jakości. Zajęcia odbywać się będą w czasie dostosowanym do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika, ułatwiając mu godzenie życia rodzinnego, zawodowego i nauki na kursie. Na uzasadniony wniosek uczestnika możliwy będzie zwrot kosztów dojazdu, noclegów i opieka nad osobami zależnymi. Zorganizowane będą przerwy kawowe i obiad (w zależności od długości trwania zajęć). Uczestnicy dostaną zeszyt, długopis, ewentualnie podręcznik. Planowane jest sfinansowani kosztów niezbędnych badań lekarskich oraz egzaminów zewnętrznych (1-sze podejście).
  • Kontakt

   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
   • Sekretariat dyrektora (tel./fax):
    56 678-41-18
    56 678-41-25
    56 678-41-66
    +48 600727156
    Sekretariat uczniowski:
    56 678-40-82
    56 678-40-83
    +48 883349205
   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
    Gronowo 128
    87-162 Lubicz
    Poland
   • Nabywca:
    Powiat Toruński
    ul. Towarowa 4-6
    87-100 Toruń
    NIP 956-20-86-885
   • Odbiorca:
    Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
    Gronowo 128
    87-162 Lubicz
   • Platforma Usług Administracji Publicznej:
    adres skrytki podawczej: /ZSCKUWGRONOWIE/SkrytkaESP
   • AE:PL-42165-32073-GRHVS-26
 • Galeria zdjęć

   brak danych