• Technik informatyk o ukierunkowaniu e-sportowym

    • Kwalifikacje:
     INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
     INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

     Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
     1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
     2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
     3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
     4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

     Możliwości zatrudnienia we wszystkich gałęziach gospodarki, w których zastosowanie mają komputery.

    • Technik logistyk w służbach mundurowych

    • Kwalifikacje:
     SPL.01. Obsługa magazynów
     SPL.04. Organizacja transportu

     Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
     1) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
     2) zarządzania zapasami;
     3) organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;
     4) zarządzania gospodarką odpadami;
     5) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

     Możliwości zatrudnienia: działy logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo – spedycyjnych, w jednostkach miejskich usług strukturalnych (komunikacja miejska, gospodarka odpadami, dystrybucja towarów). Po określonym stażu pracy może pracować jako operator zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne.

    • Technik żywienia i usług gastronom. z elementami dietetyki

    • Kwalifikacje:
     HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
     HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

     Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
     1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
     2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
     3) planowania i oceny żywienia;
     4) organizowania produkcji gastronomicznej;
     5) planowania i realizacji usług gastronomicznych.

     Możliwości zatrudnienia: restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne, bary szybkiej obsługi, stołówki itp. Prowadzenie własnej placówki gastronomicznej.

    • Technik hotelarstwa o ukierunkowaniu kosmetycznym z elementami kosmetologii

    • Kwalifikacje:
     HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
     HGT.06. Realizacja usług w recepcji

     Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
     1) prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich;
     2) rezerwowania usług hotelarskich;
     3) wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;
     4) przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;
     5) przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
     6) przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

     Możliwości zatrudnienia: hotele, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe itp., a także w bazach ruchomych: promowej, żeglugowej itp.; we wszystkich instytucjach posiadających bazę noclegową; w organach administracji samorządowej zajmującej się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach. Może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hotelarskich.

    • Technik pojazdów samochodowych

    • Kwalifikacje:
     MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
     albo MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
     MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

     Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
     1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;
     2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;
     3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.

     Możliwości zatrudnienia: wszystkie etapy procesu technologicznego produkcji pojazdów samochodowych w fabrykach samochodów, służby techniczne obsługi pojazdów w firmach transportowych, w zakładach usługowo -naprawczych itp. Może również prowadzić własny warsztat naprawy samochodów.

    • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (program rozszerzony o odnawialne źródła energii)

    • Kwalifikacje:
     ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
     ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

     Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
     1) użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej;
     2) obsługiwania pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
     3) oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;
     4) organizowania prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie;
     5) prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych.
     6) eksploatacja, stosowanie i obsługa systemów mechatronicznych w rolnictwie.

     Możliwości zatrudnienia: fabryki maszyn rolniczych, przedsiębiorstwa obrotu maszynami, nadleśnictwa, instytucje naukowe, gospodarstwa doświadczalne, hodowlane, rolne. Może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą prowadząc zakład naprawy maszyn rolniczych.

    • Technik programista

    • Kwalifikacje:
     INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
     INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

     Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik programista powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
     1) tworzenia i administracji stronami WWW;
     2) tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;
     3) programowania aplikacji internetowych;
     4) tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią;
     5) projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych;
     6) projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych;
     7) projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych
    • Technik spedytor

    • Kwalifikacje:
     SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

     Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik spedytor powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
     1) planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków;
     2) prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych;
     3) prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi;
     4) wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego.

     Możliwości zatrudnienia: przedsiębiorstwa spedycyjne, transportowe, agencje obsługi portów morskich lotniczych oraz bazy transportowe komunikacji kolejowej, samochodowej i samolotowej, w przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary, hurtowniach, placówkach handlowych itp.

    • Technik ekonomista

    • Kwalifikacje:
     EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
     EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

     Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
     1) planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
     2) obliczania podatków;
     3) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;
     4) prowadzenia rachunkowości;
     5) wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

     Możliwości zatrudnienia m.in.: instytucje związane z bankowością, podatkami, obrót i zarządzanie nieruchomościami oraz wszelkie podmioty gospodarcze, w których potrzebna jest wiedza z zakresu finansów i rachunkowości (np.działy księgowości, wynagrodzeń, planowania i sprawozdawczości finansowej itp.)

    • Technik rolnik

    • Kwalifikacje:
     ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
     ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

     Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rolnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
     1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
     2) prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
     3) prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich;
     4) organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej;
     5) podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

     Możliwości zatrudnienia m.in.: rolnicze przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe związane z produkcją rolniczą, jak również urzędy gminy, czy instytucje służby rolnej; prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego, jak również własnej działalności (gospodarstwa agroturystycznego, ogrodnictwa ekologicznego i in.).

    • Technik agrobiznesu

    • Kwalifikacje:
     ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
     ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

     Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
     1) organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą;
     2) obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
     3) organizowania i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem;
     4) prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych;
     5) prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

     Możliwości zatrudnienia m.in.: przedsiębiorstwa rolnicze: produkcyjne, usługowe i handlowe, obsługa ruchu turystycznego na wsi, organizacja przetwórstwa spożywczego, usługi techniczne na wsi, finanse i bankowość w agrobiznesie.

    • Technik hodowca koni

    • Kwalifikacje:
     ROL.06. Organizacja chowu i hodowli koni
     ROL.01. Jeździectwo i trening koni
     albo ROL.07. Szkolenie i użytkowanie koni

     Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hodowca koni powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
     1) organizowania i prowadzenia chowu i hodowli koni;
     2) szkolenia oraz przygotowania koni do użytkowania i sprzedaży;
     3) prowadzenia gospodarstwa rolnego;
     4) prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami);
     5) organizowania rekreacji konnej i turystyki jeździeckiej.

     Możliwości zatrudnienia: przedsiębiorstwa specjalizujące się w chowie, hodowli i użytkowaniu koni, a także zajmujących się marketingiem i sprzedażą usług związanych z użytkowaniem koni; prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego specjalizującego się w hodowli koni, prowadzenie działalności gospodarczej.

    • Technik transportu drogowego

    • Kwalifikacje:
     TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego
     TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

     Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik transportu drogowego powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
     1) przygotowania do kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C oraz kwalifikacji wstępnej;
     2) oceniania stanu technicznego środków transportu drogowego;
     3) wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
     4) wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;
     5) planowania i organizowania prac dotyczących przewozu drogowego osób oraz ładunków;
     6) prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego osób i ładunków;
     7) przygotowania do kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii C+E.

    • Technik spawalnictwa

    • Kwalifikacje:
     MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych
     MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
     MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

     Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik spawalnictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
     1) Opracowanie dokumentacji technologicznej spawania;
     2) Dobieranie materiałów dodatkowych do spawania;
     3) Projektowanie technologicznych procesów spawania;
     4) Organizowanie i nadzorowanie przygotowania produkcji oraz przebiegu spawania, zgrzewania i cięcia termicznego różnych materiałów;
     5) Zapewnianie utrzymania sprawności maszyn i urządzeń w produkcji spawalniczej;
     6) Prowadzenie gospodarki maszynowej zakładu spawalniczego.

  • Kontakt

   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
   • Sekretariat dyrektora (tel./fax): 56 678-41-18 56 678-41-25 56 678-41-66 +48 600727156 Sekretariat uczniowski: 56 678-40-82 56 678-40-83 +48 883349205
   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz Poland
   • Nabywca: Powiat Toruński ul. Towarowa 4-6 87-100 Toruń NIP 956-20-86-885
   • Odbiorca: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz
   • Platforma Usług Administracji Publicznej: adres skrytki podawczej: /ZSCKUWGRONOWIE/SkrytkaESP
   • AE:PL-42165-32073-GRHVS-26
 • Galeria zdjęć

   brak danych