• Kalendarium Zespołu Szkół, CKU w Gronowie na rok szkolny 2021/2022

   •  

    Dodatkowe dni wolne na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół, CKU w Gronowie

    • 15.10.2021 r. dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Technikum i BSI

    • 12.11.2021 r. dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Technikum i BSI

    • 02.05.2022 r. dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Technikum i BSI

    • 04.05.2022 r. - matura z języka polskiego (pp) - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Technikum
    • 05.05.2022 r. - matura z matematyki (pp) - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Technikum 
    • 06.05.2022 r. - matura z języka angielskiego (pp) - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Technikum
    • 02.06.2022 r. - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Technikum i BSI
    • 17.06,2022 r. - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Technikum i BSI
    • 20.06,2022 r. - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Technikum i BSI

    DATA

    WYDARZENIE

    ODPOWIEDZIALNI

    01.09.2021 r.

    (środa)
    godz. 9.00

    Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022

    Ślubowanie klas pierwszych

    Dyrektor,

    Wychowawcy klas,

    Samorząd szkolny

    06.09.2021 r. (poniedziałek)

    Godz. 10:25

    Giełda używanych podręczników
     I piętro

    Samorząd szkolny, Wicedyrektor

    13.09.2021 r. (poniedziałek)

    Godz. 10:25 i 13.55

    Giełda używanych podręczników
    I piętro

    Samorząd szkolny, Wicedyrektor

    08.09.2021 r. (środa)

    Godz. 15:00

    Spotkanie zespołu wychowawczego

    (wychowawcy klas i wychowawcy z internatu)

    Wicedyrektor

    08.09.2021 r. (środa)

    Godz. 16:00

    Rada Pedagogiczna

    Dyrektor,

    Wicedyrektor

    10.09.2021 r. (piątek)

    Godz. 16:00

    I zebranie z rodzicami.

    Wybór przedstawicieli do RR.

    Konsultacje wszystkich nauczycieli:

    16:00-18:00

    Dyrektor,

    Wychowawcy klas

    Ostatni tydzień września 2021  wg odrębnego harmonogramu

    Szkolenie maturzystów z zakresu procedur obowiązujących na egzaminie maturalnym 
    w maju 2021 r.

    Wicedyrektor

    do 30.09.2021 r.

    Uczniowie klas maturalnych – termin składania deklaracji maturalnej

    Wychowawcy, Wicedyrektor

     

    do 30.09.2021 r.

     

     

    „Diagnoza na wejściu” - przeprowadzenie testów diagnozujących wśród uczniów/słuchaczy klas/semestrów pierwszych - ze wszystkich przedmiotów ogólnokształcących.

    Sporządzenie sprawozdań z analizy testów (ilościowych i jakościowych).

    Nauczyciele

    Wrzesień/październik 2021

    WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

    rok szkolny 2021/2022

    Opiekunowie Samorządu

    Uczniowskiego

    październik 2021

    Otrzęsiny klas pierwszych

    Samorząd Uczniowski

    14.10.2021 r.

    (czwartek)

    Dzień Edukacji Narodowej

     

    15.10.2021 r.

    (piątek)

    Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie Zarządzenia Dyrektora

     

    21.10.2021 r.

    Krwiodawstwo

    R. Depczyńska

    01.11.2021 r.

    (poniedziałek)

    Święto Wszystkich Świętych

     

    09.11.2021 r.

    (piątek)

    Godz. 17:00

    Zebrania i konsultacje z rodzicami

    Konsultacje wszystkich nauczycieli: 17:00-19:00

    Dyrektor,

    Wychowawcy klas, nauczyciele

    10.11.2021 r.

    (środa)

    Akademia z okazji Święta Niepodległości

    B. Musiała

    Ł. Rzepiński

    11.11.2021

    (czwartek)

    Święto Niepodległości

     

    12.11.2021

    (piątek)

    Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie Zarządzenia Dyrektora

     

    22-25 listopada 2021 (wg oddzielnego harmonogramu)

    Próbny egzamin maturalny z OPERONEM - dotyczy klas 4 Technikum - część pisemna - przedmioty obowiązkowe (na podstawie deklaracji wstępnej składanej przez uczniów do 30.09.2021 r.)

    Wicedyrektor

    07.12.2021

    piątek do 12.00

    Wystawianie wszystkich ocen przewidywanych

    na I okres 2021/2022 w tym ocen zachowania

    Wychowawcy

    Wszyscy nauczyciele

    10.12.2021

    (piątek)

    godz. 16.00

     Zebranie z  rodzicami

    Konsultacje 16:00 – 18:00

    (powiadomienie o zagrożeniach wystąpienia oceny niedostatecznej na semestr I)

    Dyrektor,

    wychowawcy klas

    21.12.2021 r.

    (wtorek)

    Koniec I okresu - klasyfikacja śródroczna

    Wystawienie ocen śródrocznych we wszystkich klasach

    Nauczyciele

    22.12.2021 r.

    (środa)

    Wigilie klasowe – wychowawcy z uczniami w klasach

    Wychowawcy klas

    22.12.2021 r.

    (środa)

    godz. 14.00

    Spotkanie Wigilijne wszystkich pracowników

    B. Musiała

    22.12.2021 r.

    (wtorek)

    Szkolny koncert kolęd

     

    wychowawcy, Samorząd Uczniowski

    23-31.12.2021 r.

    Zimowa przerwa świąteczna - dni wolne

     

    30.12.2021 r.

    do godz.10.00

    (czwartek)

    Oddanie przez wychowawców klas i opiekunów semestrów protokołów z klasyfikacją za I okres.
    Złożenie sprawozdań z wszelkiego rodzaju działalności:

    przewodniczących zespołów przedmiotowych, kół zainteresowań, wycieczek, internatu, pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, warsztatów szkolnych, nadzoru pedagogicznego, samooceny nauczycieli, diagnozy ilościowe i jakościowe egzaminów, inne

    Nauczyciele

    05.01.2022 r.

    (środa)

    Godz. 16:00

    Rada Pedagogiczna podsumowująca i klasyfikacyjna

    (za I okres) szkoły dla młodzieży

    Dyrektor,

    wychowawcy klas

    06.01.2022 r.

    (czwartek)

    Święto Trzech Króli

     

    5-14.01.2022 r.

    Próbna matura „Nowa Era”

    wg odrębnego harmonogramu

    Wicedyrektor

    Od 10.01.2022 r.

    Egzamin  potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

    (część praktyczna) –

    od 9 stycznia do 15 lutego 2021 r. wg odrębnego harmonogramu

    Dyrektor, kierownik szkolenia praktycznego

    11.01.2022 r.

    Egzamin  potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

    (część pisemna)

    Dyrektor, kierownik szkolenia praktycznego

    styczeń 2022 r.

    Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

    Wicedyrektor,

    Samorząd Uczniowski, Zespół organizacyjny

    styczeń/luty 2022 r.

    Studniówka

    Wychowawcy klas maturalnych, Rada Rodziców

    17.01.2022 r. - 30.02.2022 r.

    FERIE ZIMOWE

     

    31.01.2022 r.

    Oddanie przez opiekunów semestrów protokołów z klasyfikacją za I semestr

    Opiekunowie semestrów

    01.02.2022 r.

    Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

    (za I semestr) - szkoły dla dorosłych

    Dyrektor,

    Opiekunowie semestrów

    03.02.2022 r.

    Krwiodawstwo

    R. Depczyńska

         

    do 07.02.2021 r.

    Termin złożenia deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

    (na sesję czerwiec – lipiec 2022)

     

    18.02.2021 r.

    (piątek)

    Godz. 16:00

    Konsultacje z rodzicami

    Konsultacje wszystkich nauczycieli: 16:00-18:00

    Dyrektor,

    Wychowawcy klas, nauczyciele

       

    marzec 2022 r.

    Próbne pisemne egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki, języka obcego

    Wicedyrektor, Zespoły Przedmiotowe

    marzec 2022 r.

    X Powiatowy Konkurs Recytatorski

    B.Musiała

    30.03-31.03.-01.04.2022 r.

    Rekolekcje Wielkopostne

    wg odrębnego harmonogramu

    Wicedyrektor,

    wychowawcy klas,

    Katecheci

    01.04.2022 r.

    Wystawienie wszystkich przewidywanych ocen
    w klasach maturalnych, w tym ocen zachowania

    Nauczyciele

    01.04.2022 r.

    (piątek)

    Godz. 16:00

    Zebranie z rodzicami

    Konsultacje 16:00 – 18:00

    Dyrektor, Wicedyrektor, Wychowawcy

    14-19.04.2022 r.

    Wiosenna przerwa świąteczna - dni wolne

     

    21.04.2022 r. Krwiodawstwo  R. Depczyńska

    25.04 2022 r.

    do 12.00

    Wystawienie wszystkich ocen w klasach maturalnych

    Nauczyciele

    26.04 2022 r.

    do 14.00

    Zdanie przez wychowawców klas maturalnych i semestru szóstego słuchaczy szkół dla dorosłych protokołów klasyfikacji rocznej i końcowej - szkoły dla młodzieży oraz szkoły dla dorosłych

    Wychowawcy klas /opiekunowie semestrów

    28.04.2022 r.

    Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

     

    27.04.2022 r.

    godz. 16:00

    Rada Pedagogiczna

    Dyrektor

    29.04.2022 r.

    Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

    Uroczyste pożegnanie absolwentów szkół dla młodzieży
    i dorosłych

    R. Derda,

    wychowawcy klas maturalnych

    maj 2022

    Drzwi otwarte/Wiosna w Gronowie

    Samorząd Uczniowski,

    Zespół organizacyjny

    29.04.2022 r.

    Przygotowanie sal do matur - PZN- przekazanie godz. 15:00

    PZN

    3.05.2022 r.

    Święto Konstytucji 3 maja – dzień wolny

     

    EGZAMINY MATURALNE

    Część pisemna od 4 - 20 maja 2022 r. - wg odrębnego harmonogramu

    4.05.2022 r.

    (środa)

    9:00 - J. polski - PP

    Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Technikum na podstawie Zarządzenia Dyrektora

    Dyrektor,

    Wicedyrektor

    5.05.2022 r.

    (czwartek)

    9:00 - Matematyka – PP

    Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Technikum na podstawie Zarządzenia Dyrektora

    Dyrektor,

    Wicedyrektor

    6.05.2022 r.

    (piątek)

    9:00 - J. angielski - PP

    Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Technikum na podstawie Zarządzenia Dyrektora

    Dyrektor,

    Wicedyrektor

    10.05.2022 r.

    Wystawienie przewidywanych ocen ze wszystkich przedmiotów w klasach 3 Technikum odchodzących na praktykę, w tym oceny zachowania

    Nauczyciele

    24.05.2022 r.
    do godziny 09.00

    Wystawienie ocen ze wszystkich przedmiotów w klasach 3 Technikum odchodzących na praktykę, w tym oceny zachowania

    Nauczyciele

    24.05.2022 r.
    do godziny 13.00

    Oddanie przez wychowawcę klasy protokołu wstępnej klasyfikacji rocznej klas 3 Technikum

    Wychowawcy klas

    25.05.2022 r.

    Rada Pedagogiczna - wstępna klasyfikacja
    klas 3 Technikum

    Dyrektor

    24-26.05.2022 r.

    Egzamin ósmoklasisty

     

    31.05.2022 r.

    Przekazanie przez przewodniczących zespołów przedmiotowych wniosków o dopuszczenie podręczników i programów nauczania obowiązujących w cyklu nauczania rozpoczynającym się roku szkolnym 2022/2023

    Przewodniczący zespołów przedmiotowych

    01.06.2022 r.

    Wystawienie przewidywanych ocen ze wszystkich przedmiotów w pozostałych klasach (klasy pierwsze, drugie Technikum i wszystkie klasy BSI), w tym ocen zachowania

    Nauczyciele

    01.06.2022 r. Dzień sportu  
    02.06.2022 r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Technikum i BSI na podstawie Zarządzenia Dyrektora  

    03.06.2022 r.

    Godz. 16:00

    Zebranie z rodzicami

    Konsultacje 16:00 – 18:00

    Dyrektor, Wicedyrektor, Wychowawcy

    czerwiec 2022 r.

    Dzień Sportu z okazji Dnia Dziecka

    J. Muzalewska,

    Ł. Rzepiński,

    P. Waleszczyk,

    R. Śliwiński

    15.06.20221 r.

    Wystawienie ocen ze wszystkich przedmiotów w pozostałych klasach

    Nauczyciele

    16.06.2022 r.

    Boże Ciało – dzień wolny

     

    17.06.2022 r.

    Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Technikum i BSI na podstawie Zarządzenia Dyrektora

     

    20.06.2022 r.

    (poniedziałek)

     do godz. 12.00

    Wychowawcy wszystkich oddziałów szkół dla młodzieży i opiekunowie semestrów szkół dla dorosłych przekazują protokoły klasyfikacji rocznej

    Wychowawcy klas
    i opiekunowie semestrów

    20.06.2022 r.

    (poniedziałek)

    Złożenie sprawozdań z wszelkiego rodzaju działalności:

    przewodniczących zespołów przedmiotowych, kół zainteresowań, wycieczek, internatu, pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, warsztatów szkolnych, samooceny nauczycieli, diagnozy ilościowe i jakościowe egzaminów inne.

    Nauczyciele

    20.06.2022 r.

    (poniedziałek)

    Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Technikum i BSI na podstawie Zarządzenia Dyrektora  

    21.06.2022 r.

    (wtorek)

    Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

    Dyrektor, kierownik szkolenia praktycznego

    22.06.2022 r.

    (środa)

    Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

    Dyrektor, kierownik szkolenia praktycznego

    od 20.06.2022 r. do 06.07.2022 r.

    Egzamin  potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

    (część praktyczna) –

    wg odrębnego harmonogramu

    Dyrektor, kierownik szkolenia praktycznego

    22.06.2022 r.

    Rada Pedagogiczna – klasyfikacja uczniów szkół dla młodzieży oraz słuchaczy szkół dla dorosłych

    Dyrektor

    23.06.2022 r.

    Egzaminy klasyfikacyjne

    Wicedyrektor

    23.06 2022 r.

    Oddanie świadectw do podpisu przez dyrektora

    Wychowawcy klas

    24.06.2021 r.

    (piątek)

    godz. 9.00

    Uroczyste zakończenie rocznych zajęć

    dydaktyczno-wychowawczych

    Dyrektor/

    Samorząd Uczniowski

    Czerwiec - lipiec 2022 r.

    Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

    (wg odrębnego harmonogramu)

    Dyrekcja, Komisja Rekrutacyjna

    05.07.2022 r.

    Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego

    Dyrektor,

    Sekretariat Uczniowski

    23.08.2021 r.

    godz:9:00

    Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

    Wicedyrektor

    24 i 25.08.2022 r.

    wg odrębnego harmonogramu

    Poprawkowe egzaminy w szkołach dla młodzieży

    Wicedyrektor

    24 i 25.08.2022 r.

    wg odrębnego harmonogramu

    Poprawkowe egzaminy w szkołach dla dorosłych

    Wicedyrektor

    26.08.2022 r.

    (piątek)

    godz. 15.00

    Rada Pedagogiczna

    Dyrektor

    01.09.2022 r.

    Godz. 900

    Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

    Dyrektor/

    Samorząd Uczniowski

  • Kontakt

   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
   • szkola@zsgronowo.edu.pl
   • a.murawska_czapla@zsgronowo.edu.pl
   • Sekretariat (tel./fax): 56 678-41-18 56 678-41-25 56 678-41-66 +48 600727156
   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz Poland
   • Nabywca: Powiat Toruński ul. Towarowa 4-6 87-100 Toruń NIP 956-20-86-885
   • Odbiorca: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz
   • Sekretariat uczniowski: 56 678-40-82 56 678-40-83 +48 883349205
   • Platforma Usług Administracji Publicznej: adres skrytki podawczej: /ZSCKUWGRONOWIE/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych