•  

    

   • Kalendarium Zespołu Szkół, CKU w Gronowie na rok szkolny 2023/2024

   • KALENDARIUM

    ZESPOŁU SZKÓŁ, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

    na rok szkolny 2023/2024

     

    Planowane terminy zebrań i konsultacji z Rodzicami:

    15.09.2023 zebranie z rodzicami

    27.10.2023 zebranie z rodzicami

    08.12.2023 zebranie z rodzicami

    05.04.2024 zebranie z rodzicami

    29.05.2024 zebranie z rodzicami

     

     

     
     

    DATA

    WYDARZENIE

    ODPOWIEDZIALNI

    04.09.2023 r.

    (czwartek)
    godz. 9.00

    Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024

    Ślubowanie klas pierwszych

    Dyrektor,

    Wychowawcy klas,

    Samorząd szkolny

    06.09.2023 r. (poniedziałek)

    Godz. 10:25

    Giełda używanych podręczników
     

    Samorząd szkolny, Wicedyrektor

    15.09.2023 r. (piątek)

    Godz. 15:00

    Rada Pedagogiczna

    Dyrektor,

    Wicedyrektor

    15.09.2023 r. (piątek)

    Godz. 17:00

    I zebranie z rodzicami.

    Wybór przedstawicieli do RR.

    Konsultacje wszystkich nauczycieli:

    17:00-19:00

    Dyrektor,

    Wychowawcy klas

    19-20.09.2023 r.;
    20-21.09.2023 r.

    Integracja klas pierwszych
    wg osobnego harmonogramu

    Wychowawcy klasr

    Ostatni tydzień września 2023  wg odrębnego harmonogramu

    Szkolenie maturzystów z zakresu procedur obowiązujących na egzaminie maturalnym 
    w maju 2023 r.

    Wicedyrektor

     

    do 30.09.2023 r.

     

     

    „Diagnoza na wejściu” - przeprowadzenie testów diagnozujących wśród uczniów/słuchaczy klas/semestrów pierwszych - ze wszystkich przedmiotów ogólnokształcących.

    Sporządzenie sprawozdań z analizy testów (ilościowych i jakościowych).

    Nauczyciele

    do 02.10.2023 r.

    Uczniowie klas maturalnych – termin składania deklaracji maturalnej

    Wychowawcy, Wicedyrektor

    Wrzesień/październik 2023 r.

    WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

    rok szkolny 2023/2023

    Opiekunowie Samorządu

    Uczniowskiego

    październik 2023

    Otrzęsiny klas pierwszych

    Samorząd Uczniowski

    13.10.2023 r.

    Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie Zarządzenia Dyrektora

     

    14.10.2023 r.

    Dzień Edukacji Narodowej

     

    27.10.2023 r.

    (piątek

    Zebranie z rodzicami

    Konsultacje wszystkich nauczycieli: 17:00-19:00

    Dyrektor,

    Wychowawcy klas, nauczyciele

    01.11.2023 r.

    (środa)

    Święto Wszystkich Świętych

    dzień wolny

     

    10.11.2023 r.

    Akademia z okazji Święta Niepodległości

    J. Stefańska

    R. Śliwiński

    M. Klugowski

    11.11.2023

    Święto Niepodległości

     

    21-24 listopada 2023 (wg oddzielnego harmonogramu)

    Próbny egzamin maturalny z OPERONEM - dotyczy klas 5 Technikum - część pisemna - przedmioty obowiązkowe (na podstawie deklaracji wstępnej składanej przez uczniów do 30.09.2023 r.)

    Wicedyrektor

    30.11.2023 r.

    Krwiodawstwo

    Róża Depczyńska

    08.12.2023

    do 12.00

    Wystawianie wszystkich ocen przewidywanych

    na I okres 2023/2024 w tym ocen zachowania

    Wychowawcy

    Wszyscy nauczyciele

    08.12.2023

    (piątek)

    godz. 17.00

     Zebranie z  rodzicami

    Konsultacje 17:00 – 19:00

    (powiadomienie o zagrożeniach wystąpienia oceny niedostatecznej na semestr I)

    Dyrektor,

    wychowawcy klas

    22.12.2023 r.

    Wystawienie ocen śródrocznych we wszystkich klasach

    Nauczyciele

    22.12.2023 r.

    Wigilie klasowe – wychowawcy z uczniami w klasach

    Wychowawcy klas

    22.12.2023 r.

    Przedstawienie świąteczne/Jasełka

    B.Muisiała Samorząd Uczniowski

    23-31.12.2023 r.

    Zimowa przerwa świąteczna - dni wolne

     

    27.12.2023 r.

    do godz.15.00

    (środa)

    Oddanie przez wychowawców klas i opiekunów semestrów protokołów z klasyfikacją za I okres.
    Złożenie sprawozdań z wszelkiego rodzaju działalności:

    przewodniczących zespołów przedmiotowych, kół zainteresowań, wycieczek, internatu, pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, warsztatów szkolnych, nadzoru pedagogicznego, samooceny nauczycieli, diagnozy ilościowe i jakościowe egzaminów, inne

    Nauczyciele

    03.01.2024 r.

    (środa)

    Godz. 16:00

    Rada Pedagogiczna podsumowująca i klasyfikacyjna

    (za I okres) szkoły dla młodzieży

    Dyrektor,

    wychowawcy klas

    06.01.2027 r.

    Święto Trzech Króli

     

    9.01.2024  r.

    Egzamin  potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wg odrębnego harmonogramu.

     

    Dyrektor, kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciele

    10.01.2024 r.

    Egzamin  potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wg odrębnego harmonogramu.

     

    Dyrektor, kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciele

    styczeń  2024 r.
    (wg oddzielnego harmonogramu)

    Ustny próbny egzamin maturalny  - dotyczy klas 5 Technikum  (na podstawie deklaracji wstępnej składanej przez uczniów do 30.09.2023 r.)

    Wicedyrektor

    12.01.2024 r.

    Studniówka

    Wychowawcy klas maturalnych, Rada Rodziców

    styczeń 2024 r.

    Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

    Wicedyrektor,

    Samorząd Uczniowski, Zespół organizacyjny

    30.01.2024 r.

    Krwiodawstwo

    Róża Depczyńska

    31.01.2024 r.

    Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

    (za I semestr) - szkoły dla dorosłych

    Dyrektor,

    Opiekunowie semestrów

    06.02.2024 r.

    Festiwal Zawodów

     

    12.02.2024 r. –25.02.2024 r.

    Ferie Zimowe

     

    Marzec 2024 r.

    Próbne pisemne i ustne egzaminy maturalne

    Wicedyrektor, Zespoły Przedmiotowe

    18.03.2024 r. – 20.03.2024 r.

    Rekolekcje Wielkopostne

    wg odrębnego harmonogramu

    Wicedyrektor,

    wychowawcy klas,

    Katecheci

    28.03-02.04.2024 r.

    Wiosenna przerwa świąteczna - dni wolne

     

    05.04.2024 r.

    Wystawienie wszystkich przewidywanych ocen
    w klasach maturalnych, w tym ocen zachowania

    Nauczyciele

    05.04.2024 r.

    (piątek)

    Godz. 17:00

    Zebranie z rodzicami

    Konsultacje 17:00 – 1:00

    (powiadomienie o ocenach przewidywanych w klasach maturalnych)

    Dyrektor, Wicedyrektor, Wychowawcy

    22.04 2024 r.

    do 12.00

    Wystawienie wszystkich ocen w klasach maturalnych

    Nauczyciele

    23.04 2022 r.

    do 14.00

    Zdanie przez wychowawców klas maturalnych i semestru szóstego słuchaczy szkół dla dorosłych protokołów klasyfikacji rocznej i końcowej - szkoły dla młodzieży oraz szkoły dla dorosłych

    Wychowawcy klas /opiekunowie semestrów

    24.04.2024 r.

    godz. 16:00

    Rada Pedagogiczna

    Dyrektor

    25.04.2023 r.

    Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

     

    26.04.2024 r.

    Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

    Uroczyste pożegnanie absolwentów szkół dla młodzieży i dorosłych

    R. Krasińska,

    wychowawcy klas maturalnych

    29.04.2024 r.

    30.04.2024 r.

    02.05.2024 r.

    Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie Zarządzenia Dyrektora

     

    06.05.2024 r.

    Wystawienie przewidywanych ocen ze wszystkich przedmiotów w klasach 3 i 4 Technikum odchodzących na praktykę, w tym oceny zachowania

    Nauczyciele

    06.05.2024 r.

    Przygotowanie sal do matur - PZN- przekazanie godz. 15:00

    PZN

    Egzamin maturalny w części pisemnej w terminie głównym

    wg odrębnego harmonogramu

    7 maja 2024 r.
    (wtorek)

    9:00 - J. polski - PP,

    Dyrektor,

    Wicedyrektor

    8 maja 2024 r.
    (środa)

    9:00 - Matematyka – PP

    Dyrektor,

    Wicedyrektor

    9 maja 2024 r.
    (czwartek)

    9:00 - J. angielski - PP,

     

    Dyrektor,

    Wicedyrektor

    14-16.05.2024 r.

    Egzamin ósmoklasisty

     

    20.05.2024 r.
    do godziny 15.00

    Wystawienie ocen ze wszystkich przedmiotów w klasach 3 i 4 Technikum odchodzących na praktykę, w tym oceny zachowania

    Nauczyciele

    21.05.2024 r.
    do godziny 13.00

    Oddanie przez wychowawcę klasy protokołu wstępnej klasyfikacji rocznej klas 3 i 4  Technikum

    Wychowawcy klas

    22.05.2024 r.

    Rada Pedagogiczna - wstępna klasyfikacja
    klas 3 i 4 Technikum

    Dyrektor

    29.05.2024 r.

    Wystawienie przewidywanych ocen ze wszystkich przedmiotów w pozostałych klasach (klasy pierwsze, drugie Technikum i wszystkie klasy BSI), w tym ocen zachowania

    Nauczyciele

    29.05.2024 r.

    Zebranie z rodzicami

    17:00 – 19:00

    Dyrektor, Wicedyrektor, Wychowawcy

    30.05.2024 r.

    Boże Ciało – dzień wolny

     

    31.05.2024 r.

    Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie Zarządzenia Dyrektora

     

    31.05.2024 r.

    Przekazanie przez przewodniczących zespołów przedmiotowych wniosków o dopuszczenie podręczników i programów nauczania obowiązujących w cyklu nauczania rozpoczynającym się roku szkolnym 2024/2025

    Przewodniczący zespołów przedmiotowych

    03.06.2024 r.

     

    Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

    Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie Zarządzenia Dyrektora

    Dyrektor, kierownik szkolenia praktycznego

    04.06.2024 r.

     

    Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

    Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie Zarządzenia Dyrektora

    Dyrektor, kierownik szkolenia praktycznego

    3-19 czerwca 2024 r..

    Egzamin  potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

    (część praktyczna) –

    wg odrębnego harmonogramu

    Dyrektor, kierownik szkolenia praktycznego

    17.06.2024 r.

    Wystawienie ocen ze wszystkich przedmiotów w pozostałych klasach

    Nauczyciele

    18.06.2024 r.

    (poniedziałek)

     do godz. 12.00

    Wychowawcy wszystkich oddziałów szkół dla młodzieży i opiekunowie semestrów szkół dla dorosłych przekazują protokoły klasyfikacji rocznej

    Wychowawcy klas
    i opiekunowie semestrów

    19.06.2024 r.

    Rada Pedagogiczna – klasyfikacja uczniów szkół dla młodzieży oraz słuchaczy szkół dla dorosłych

    Dyrektor

    20.06.2024 r.

    Egzaminy klasyfikacyjne

    Wicedyrektor

    20.06 2024 r.

    Oddanie świadectw do podpisu przez dyrektora

    Wychowawcy klas

    20.06.2024 r.

    Złożenie sprawozdań z wszelkiego rodzaju działalności:

    przewodniczących zespołów przedmiotowych, kół zainteresowań, internatu, pedagogów, psychologa szkolnego, warsztatów szkolnych, samooceny nauczycieli, inne.

    Nauczyciele

    21.06.2024 r.

    godz. 9.00

    Uroczyste zakończenie rocznych zajęć

    dydaktyczno-wychowawczych

    Dyrektor/

    Samorząd Uczniowski

    Czerwiec - lipiec 2024 r.

    Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

    (wg odrębnego harmonogramu)

    Dyrekcja, Komisja Rekrutacyjna

    09.07.2024 r.

    Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego

    Dyrektor,

    Sekretariat Uczniowski

    20 i 21.08.2024 r.

    godz:9:00

    Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

    Wicedyrektor

    wg odrębnego harmonogramu

    Poprawkowe egzaminy w szkołach dla młodzieży

    Wicedyrektor

    27 i 28.08.2024 r.

    wg odrębnego harmonogramu

    Poprawkowe egzaminy w szkołach dla dorosłych

    Wicedyrektor

    30.08.2024 r.

    Rada Pedagogiczna

    Dyrektor

    02.09.2024 r.

    Godz. 9.00

    Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2024/2025

    Dyrektor/

    Samorząd Uczniowski

  • Kontakt

   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
   • Sekretariat dyrektora (tel./fax): 56 678-41-18 56 678-41-25 56 678-41-66 +48 600727156 Sekretariat uczniowski: 56 678-40-82 56 678-40-83 +48 883349205
   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz Poland
   • Nabywca: Powiat Toruński ul. Towarowa 4-6 87-100 Toruń NIP 956-20-86-885
   • Odbiorca: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz
   • Platforma Usług Administracji Publicznej: adres skrytki podawczej: /ZSCKUWGRONOWIE/SkrytkaESP
   • AE:PL-42165-32073-GRHVS-26
 • Galeria zdjęć

   brak danych