• Kandydat do Zespołu Szkół, CKU w Gronowie w procesie rekrutacji może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

    W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego, matematyki - mnoży się przez 0,35. Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego - mnoży się przez 0,3.

    Stosuje się następujące zasady przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

    Przedmiot

    Punktacja

    celujący

    bardzo dobry

    dobry

    dostateczny

    dopuszczający

    Język polski

    18

    17

    14

    8

    2

    Matematyka

    18

    17

    14

    8

    2

     

    Dwa obowiązkowe zajęcia edukacyjne wskazane przez szkołę

    Przedmiot

    Punktacja

    celujący

    bardzo dobry

    dobry

    dostateczny

    dopuszczający

    geografia

    18

    17

    14

    8

    2

    historia

    18

    17

    14

    8

    2

    Na końcową liczbę punktów uzyskanych przez absolwenta szkoły podstawowej

    1.

    Wynik egzaminu ósmoklasisty

    0 - 100 pkt.

    2.

    Suma punktów za stopnie z języka polskiego, matematyki oraz dwóch
    obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez szkołę

    maks. 72 pkt.

    3.

    Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem

    7 pkt.

    4.

    Osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych określonych w § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r.

    maks. 18 pkt.

    5.

    Wolontariat

    3 pkt.

    (wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.)

    Do szkoły będą przyjmowani absolwenci szkół podstawowych, którzy otrzymają liczbę punktów odpowiednią do profilu kształcenia.

  • Kontakt

   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
   • Sekretariat dyrektora (tel./fax): 56 678-41-18 56 678-41-25 56 678-41-66 +48 600727156 Sekretariat uczniowski: 56 678-40-82 56 678-40-83 +48 883349205
   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz Poland
   • Nabywca: Powiat Toruński ul. Towarowa 4-6 87-100 Toruń NIP 956-20-86-885
   • Odbiorca: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz
   • Platforma Usług Administracji Publicznej: adres skrytki podawczej: /ZSCKUWGRONOWIE/SkrytkaESP
   • AE:PL-42165-32073-GRHVS-26
 • Galeria zdjęć

   brak danych