• Dbamy o Twoją Przyszłość

     

    Program/Działanie

    Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

    Oś Priorytetowa 10.Innowacyjna Edukacja

    Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe

    Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe

    Dane finansowe:

    koszt całkowity: 2 680 430,35 zł, kwota dofinansowania: 2 278 365,79 zł, wkład publiczny: 402 064,56 zł.

    Źródła finansowania:

    • Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa, budżet jednostek samorządu terytorialnego

    Okres realizacji projektu

    01.01.2020 r. – 31.12.2023 r.

    Beneficjent:

    Powiat Toruński (realizacja: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie).

    Szkoły uczestniczące w projekcie:

    • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie (technikum i branżowa szkoła I stopnia),
    • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży (technikum i branżowa szkoła I stopnia),
    • Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży (branżowa szkoła I stopnia),

    Cel

    Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 705 uczniów z 5 szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Toruński przez podniesienie efektywności i jakości kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w terminie do 31.10.2023.

    Grupa docelowa

    Wsparciem w projekcie objętych zostanie 705 uczniów, 49 nauczycieli przedmiotów zawodowych/ instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz 5 szkół funkcjonujących w szkołach Powiatu Toruńskiego:

    • 540 uczniów z ZS, CKU w Gronowie z zawodów: kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik logistyk, technik transportu drogowego, kierowca mechanik;
    • 140 uczniów z ZSP w Chełmży: technik informatyk, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, sprzedawca;
    • 25 uczniów z ZS im. Unii Europejskiej w Chełmży: kucharz, krawiec, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

    Planowane rezultaty:

    • Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 241,
    • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie – 49,
    • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie – 242,
    • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po
     opuszczeniu programu – 49,
    • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu – 200,
    • Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, którzy zostali objęci wsparciem w programie – 705,
    • Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, którzy podnieśli, nabyli lub uzupełnili kompetencje zawodowe po opuszczeniu programu – 564,

    Główne działania

    Uczniowie uczestniczyć będą w:

    • dodatkowych zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych,
    • specjalistycznych zajęciach, kursach i szkoleniach ukierunkowanych na uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, a także zdobywanie dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
    • kursach przygotowujących do egzaminu maturalnego,
    • zajęciach kształtujących kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy,
    • wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach otoczenia społeczno-gospodarczego.

     Nauczyciele uaktualnią swoją wiedzę i kompetencje zawodowe poprzez:

    • uczestnictwo w specjalistycznych kursach, szkoleniach,
    • podjęcie studiów podyplomowych związanych z nauczanym zawodem,
    • doskonalenie w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.
    • Pracodawcy zostaną włączeni w proces kształcenia kadr, poprzez prezentacje i pokazy organizowane podczas wizyt zawodoznawczych (zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów).
  • Kontakt

   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
   • Sekretariat dyrektora (tel./fax): 56 678-41-18 56 678-41-25 56 678-41-66 +48 600727156 Sekretariat uczniowski: 56 678-40-82 56 678-40-83 +48 883349205
   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz Poland
   • Nabywca: Powiat Toruński ul. Towarowa 4-6 87-100 Toruń NIP 956-20-86-885
   • Odbiorca: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz
   • Platforma Usług Administracji Publicznej: adres skrytki podawczej: /ZSCKUWGRONOWIE/SkrytkaESP
   • AE:PL-42165-32073-GRHVS-26
 • Galeria zdjęć

   brak danych