• Deklaracja dostępności

   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zsgronowo.edu.pl.

    • Data publikacji strony internetowej: 01.02.2021 r.
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

    Status pod względem zgodności

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
    • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
    • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
    • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

    Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

    Oświadczenie sporządzono dnia 10.02.2020r. Deklarację sporządzono przez pracownika szkoły ZS, CKU w Gronowie.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jakub Stasiński j.stasinski@zsgronowo.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 678-41-18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. www.rpo.gov.pl

    Dostępność architektoniczna

    Dane adresowe: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz

    Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się na terenie obiektu. Do wejścia głównego prowadzą schody, zabezpieczone poręczami z obu stron. Budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ale można do niego dostać się z poziomu windy, która jest do tego dostosowana. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. W sekretariacie dyrektora jest podgląd monitoringu obejmujący wejście główne, teren wokół szkoły oraz korytarze przy salach lekcyjnych.

    Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w pobliżu auli.

    Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

    Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

    Budynek posiada niski parter, parter i pierwsze piętro, do wszystkim można dostać się windą.

    Budynek warsztatów jest parterowy.

    Budynek internatu posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.

  • Kontakt

   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
   • Sekretariat dyrektora (tel./fax):
    56 678-41-18
    56 678-41-25
    56 678-41-66
    +48 600727156
    Sekretariat uczniowski:
    56 678-40-82
    56 678-40-83
    +48 883349205
   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
    Gronowo 128
    87-162 Lubicz
    Poland
   • Nabywca:
    Powiat Toruński
    ul. Towarowa 4-6
    87-100 Toruń
    NIP 956-20-86-885
   • Odbiorca:
    Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
    Gronowo 128
    87-162 Lubicz
   • Platforma Usług Administracji Publicznej:
    adres skrytki podawczej: /ZSCKUWGRONOWIE/SkrytkaESP
   • AE:PL-42165-32073-GRHVS-26
 • Galeria zdjęć

   brak danych