• Nigdy nie jest za późno na naukę - daj sobie drugą szansę

    • KAPITAL_LUDZKI.gif UE+EFS.gif

      

     Działanie 9.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego

      Projekt „Nigdy nie jest za późno na naukę – daj sobie drugą szansę” obejmuje przede wszystkim szeroko pojętą kampanię informacyjną skierowaną do osób dorosłych i zachęcającą ich do podejmowania dalszej nauki i podnoszenia kwalifikacji.  Kampanie informacyjna przyjęła postać spotów promocyjnio - inforamcyjnych emitowanych w Telewizji Bydgoszcz przed programami cechującymi się najwyższą oglądalnością, dodatkowo w Radio Gra na terenie województwa kujawsko- pomorskiego emiotowane są spoty radiowe, jak również w Gazecie Pomorskiej cotygodniowo umieszczane są banery promujące kształcenie ustawiczne. Nie można jednak zapomnieć o bezpośrednim kontakcie z odbiorcami kampanii. Aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców oraz aby ocenić w jakim stopniu kampania jest rozpowszechniona, przeprowadzane są na bieżąco spotkania z osobami dorosłymi. Projektodawcą jest placówka edukacyjna, czego naturalną konsekwencją było dążenie do aktywizacji środowisk związanych ze szkolnictwem. Większość spotkań miała miejsce podczas ogólnych zebrań rodziców w szkołach województwa kujawsko-pomorskiego. Dzięki temu możliwe było dotarcie do dużego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem grup de faworyzowanych na rynku pracy, jak choćby matki samotnie wychowujące dzieci. Część spotkań odbyła się również podczas festynów środowiskowych. 

      Czym jest kształcenie ustawiczne? 

      W literaturze znaleźć można różne sformułowania definiujące kształcenie ustawiczne. I tak, przytaczając definicję Wikipedii: „kształcenie ustawiczne (ang. lifelong learning) - jest procesem stałego odnawiania, doskonalenia i rozwijania kwalifikacji ogólnych i zawodowych jednostki, trwającym w ciągu całego jej życia” Niejednokrotnie usłyszymy jednak pytanie: po co uczyć się całe życie, skoro już dawno opuściliśmy szkołę i zakończyliśmy edukację na takim czy innym poziomie? Na to pytanie znajdujemy odpowiedź w słowach: kształcenie ustawiczne czy też kształcenie przez całe życie to "proces ciągłego doskonalenia zasobu wykształcenia i kwalifikacji oraz ciągłej adaptacji intelektualnej, psychicznej i profesjonalnej do przyspieszonego rytmu zmienności, który jest znamieniem współczesnej cywilizacji" (Symela, 1997). Jasne staje się, zatem, że kształcenie ustawiczne uznawane jest za jeden z najważniejszych elementów strategii rozwoju współczesnych gospodarek z wielu powodów. Czyż zatem może się mylić ten kto powie: Kształcenie ustawiczne jest szansą na rozwój dla każdej gospodarki. Stąd pomysł na taki właśnie projekt. Chcemy dać szansę naszej regionalnej gospodarce na sukces.

     Stale uzupełnianie kwalifikacje to zwiększenie innowacyjności, wyższa produktywność pracy, większa wartość na rynku pracy. To z kolei przekłada się na nasze większe możliwości elastycznego przystosowania się do zmieniającej się rzeczywistości, a to dalej znaczy przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego i poprawę warunków życia nie tylko naszych, ale wszystkich obywateli.
     Stałe uzupełnianie kwalifikacji przyczynia się nie tylko do wzrostu popytu na wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą, a jednocześnie do spadku popytu na pracę osób o niskich kwalifikacjach. Zauważyć należy, że nasze kwalifikacje ulegają dezaktualizacji. To sprawia, że następuje spadek popytu na naszą pracę i stajemy się osobami bezrobotnymi. A przed nami nowoczesne technologie. Tak, więc koniecznym staje się kształcenie ustawiczne, byśmy w każdym wieku mogli stawić czoła wyzwaniom współczesności.
     Konkludując wysokie i stale aktualizowane kwalifikacje to lepsza nasza pozycja na rynku pracy, a co za tym idzie wyższe dochody, wyższy standard życia i większy udział w życiu gospodarczym kraju. Kształcenie ustawiczne - to sposób, dla nas, na bezrobocie, ubóstwo i wykluczenie społeczne. By tak mogło być, musimy zrozumieć bardzo ważny fakt, że kształcenie ustawiczne to proces długotrwały, a rozpoczyna się już w czasie edukacji szkolnej, ba nawet przedszkolnej. Bowiem od najmłodszych lat musimy wykształcić w dzieciach, a dalej, by one mogły w sobie, aż do dorosłości, rozwijać chęć stałego uzupełniania wiedzy, doskonalenia się, a w konsekwencji rozwoju intelektualnego. Nie możemy poprzestać na tym, co już osiągnęliśmy. Bo wówczas, zamiast iść do przodu za wyzwaniami codzienności, zatrzymujemy się na pewnym etapie rozwoju, który, nie zawsze, jest wysoki. A trzeba pamiętać, że w zasadzie zawsze gdy zatrzymujemy się na jakimkolwiek etapie rozwoju to tak naprawdę cofamy się…

       W jaki sposób może być realizowane kształcenie ustawiczne? Otóż różne są jego formy. Do najczęstszych należą:
      szkolenia,
      kursy zawodowe,
      kursy hobbystyczne,
      studia podyplomowe,
      wyjazdy studyjne,
      konferencje,
      seminaria,

     a także poprzez:
      oglądanie lub słuchanie audycji edukacyjnych,
      czytanie czasopism edukacyjnych,
      naukę za pomocą Internetu ( na odległość).

       Dodać należy, że kształcenie ustawiczne może być sprawą jednostki - podnoszącej swoje kwalifikacje z własnej inicjatywy i na własny koszt, bądź też może być projektowane, organizowane i finansowane przez pracodawcę.

     Unia Europejska kładzie nacisk na promocję i rozwój kształcenia ustawicznego w krajach członkowskich. Nasz projekt wychodzi naprzeciw unijnym ideą promuje szeroko pojęte kształcenie ustawiczne, permanentne, ciągłe.

      

     ulotki.jpg 

      Ulotki kolportowane w ramach projektu

      spotkanie ceichocin 2.jpg

      Spotkanie z Beneficjentami w Ciechocinie

      spotkanie ciechocin.jpg

      

     spotkanie gronowo.jpg

      Spotkanie z Beneficjentami w Szkole Podstawowej w Gronowie

      spotkanie jablonowo pomorskie.jpg

     Spotkanie z Beneficjentami Jabłonowo Pomorskie

      spotkanie lazyn.jpg

      Spotkanie z Beneficjentami Łążyn

      Chcesz uzyskać więcej informacji zapraszamy na stronę internetową projektu:

       www.ksztalcenieustawiczne.edu.pl

      Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  • Kontakt

   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
   • szkola@zsgronowo.edu.pl
   • a.murawska_czapla@zsgronowo.edu.pl
   • Sekretariat (tel./fax): 56 678-41-18 56 678-41-25 56 678-41-66 +48 600727156
   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz Poland
   • Nabywca: Powiat Toruński ul. Towarowa 4-6 87-100 Toruń NIP 956-20-86-885
   • Odbiorca: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz
   • Sekretariat uczniowski: 56 678-40-82 56 678-40-83 +48 883349205
   • Platforma Usług Administracji Publicznej: adres skrytki podawczej: /ZSCKUWGRONOWIE/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych