• Informacje o projekcie

   • Program/Działanie

    Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

    Oś Priorytetowa 10.Innowacyjna Edukacja

    Działanie 10.4 Edukacja dorosłych

    Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy.

    Dane finansowe:

    • Lider oraz partner: koszt całkowity: 7 360 923,95 zł, kwota dofinansowania: 6 624 831,54 zł, wkład publiczny: 736 092,41 zł.

    Źródła finansowania:

    • Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa, budżet jst

    Data podpisania umowy o dofinansowanie:

    9 grudnia 2020 r.

    Okres realizacji projektu

    01.08.2020 r. – 30.06.2023 r.

    Partnerzy:

    • Lider - Gmina Miasta Toruń (Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu).
    • Partner - Powiat Toruński (Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie).

    Zasięg projektu

    Powiaty: Toruń, toruński, Włocławek, włocławski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, rypiński, wąbrzeski, lipnowski, aleksandrowski, radziejowski

    Opis projektu

    Projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2 " jest skierowany do 2136 osób dorosłych spełniających wymogi grupy docelowej, chcących z własnej inicjatywy nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje lub umiejętności, należące do grup de faworyzowanych,  czyli wykazujące największą lukę kompetencyjną i posiadają największe potrzeby dostępu do edukacji, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach (na poz. max ISCED 3) i osoby powyżej 50 roku życia, nieprowadzące działalności gospodarczej. Osoby powyżej 65 roku życia mogą być uczestnikami projektu, jeżeli zadeklarują gotowość do zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie.

    Cel

    Nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przez 2136 osób dorosłych z Torunia, pow. toruńskiego i podregionu grudziądzkiego i włocławskiego do 30.06.2023 r. poprzez ich uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy.

    Grupa docelowa

    Uczestnikami mogą być osoby dorosłe należące do grup defaworyzowanych, o niskich kwalifikacjach wykazujące największą lukę kompetencyjną i największe potrzeby w dostępie do edukacji, chcące z własnej inicjatywy nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje i umiejętności.

    Warunki jakie musi spełniać uczestnik projektu:

    1. Wiek: 18-65 lat (dla osób 65+ wymagane oświadczenie o gotowości podjęcia zatrudnienia).
    2. Mieszka (nie musi być zameldowany) lub uczy się, lub pracuje w województwie kujawsko-pomorskim w powiatach: Miasto Toruń, toruńskim, brodnickim, chełmińskim, golubsko – dobrzyńskim, grudziądzkim, rypińskim, wąbrzeskim, Miasto Grudziądz, aleksandrowskim, lipnowskim, radziejowskim oraz Miasto Włocławek.
    3. Nie prowadzi działalności gospodarczej (nie ma zawieszonego wykonywania działalności gospodarczej).
    4. W kursie języka angielskiego i w kursach prowadzących do nabycia kompetencji cyfrowych lub kwalifikacji cyfrowych (m.in. kursy: tworzenie stron internetowych w WordPress z elementami JavaScript, kurs MS Excel w biurze i nie tylko, narzędzia TIK w życiu pokoleń XYZ, podstawach programowania HTML z kursem programowania w Java)” nie mogą uczestniczyć osoby w wieku powyżej 25 roku życia, które spełniają przynajmniej jedną z przesłanek: posiadają niskie kwalifikacje, są osobami z niepełnosprawnościami lub są osobami w wieku powyżej 50 roku życia.
    5. Nie biorze udziału w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zobowiązuje się, że do momentu zakończenia wsparcia w projekcie pn. „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2” nie uczestniczyć w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
    6. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych:
    • Oświadczenie kandydata o zamieszkaniu na terenie Miasta Torunia/powiatu toruńskiego/podregionu grudziądzkiego/podregionu włocławskiego,
    • Zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie kandydata o pracy na terenie Miasta Torunia/powiatu toruńskiego/podregionu grudziądzkiego/podregionu włocławskiego,
    • Zaświadczenie ze szkoły/placówki edukacyjnej lub oświadczenie o odbywaniu nauki na terenie Miasta Torunia/powiatu toruńskiego/podregionu grudziądzkiego/podregionu włocławskiego,
    • Oświadczenie kandydata o posiadanym wykształceniu (dodatkowo można dołączyć kserokopię świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły/placówki w ramach edukacji formalnej),
    • Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej,
    • Orzeczenie o niepełnosprawności lub kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata[i],
    • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka[ii] (jeżeli dotyczy),
    • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata[iii] (jeżeli dotyczy),

    Planowane rezultaty:

    • Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - 310.
    • Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie – 2136.
    • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 1035.
    • Liczba osób, które zdobyły wiedzę, umiejętności lub kompetencje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 1123.
    • Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie, które uczą się lub mieszkają, lub pracują na terenie podregionu grudziądzkiego lub włocławskiego – 642.
    • Liczba osób dorosłych z obszaru podregionu grudziądzkiego i włocławskiego objętych wsparciem prowadzącym do nabycia kompetencji – 428.
    • Liczba osób dorosłych z obszaru podregionu grudziądzkiego i włocławskiego objętych wsparciem prowadzącym do uzyskania kwalifikacji – 214.
    • Liczba osób uczestniczących w kursach zmierzających do zdobycia kompetencji i umiejętności zawodowych – 1603.
    • Liczba osób uczestniczących w kursach zmierzających do zdobycia kwalifikacji zawodowych – 1478.
    • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia, które uczą się lub mieszkają lub pracują na terenie podregionu grudziądzkiego lub włocławskiego – 150.
    • Liczba osób, które zdobyły wiedzę, umiejętności lub kompetencje w ramach pozaszkolnych form kształcenia, które uczą się lub mieszkają lub pracują na terenie podregionu grudziądzkiego lub włocławskiego - 300.

    Główne działania

    Dla każdego uczestnika zaplanowano co do zasady jedną formę wsparcia: pozaszkolną formę kształcenia ustawicznego w formie kursu organizowanego przez Partnera lub realizowanego przez firmy zewnętrzne.

     

     

    [i] Kopia orzeczenia o niepełnosprawności innej osoby bliskiej wraz z oświadczeniem o sprawowaniu nad nią opieki.

    [ii] Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka kandydata oraz prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu. Dodatkowo oświadczenie rodzica o samotnym wychowaniu dziecka będzie zawierało również oświadczenie o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

    [iii] Rodzina wielodzietna, to rodzina, która ma na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci.

  • Kontakt

   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
   • szkola@zsgronowo.edu.pl
   • a.murawska_czapla@zsgronowo.edu.pl
   • Sekretariat dyrektora (tel./fax): 56 678-41-18 56 678-41-25 56 678-41-66 +48 600727156 Sekretariat uczniowski: 56 678-40-82 56 678-40-83 +48 883349205
   • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Gronowo 128 87-162 Lubicz Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych